Hrach Tchilingirian

Hrach Tchilingirian is an associate faculty at the University of Oxford, managing director at Cambridge Partners Ltd and associate director of Eurasia research center.

https://www.youtube.com/watch?v=ed6_6LDQu8A&ab_channel=WPTuts
What is “Armenian” in Armenian Identity?
The debate on "Armenian identity" has a long history and is an ever-evolving discourse, especially in the Diaspora. In the last 100 years since 1915,...
Արդեօք հայերը կրնա՞ն համաշխարհային ազգ մնալ՝ սնանկ հայրենիքով
Ձախէն աջ ՝ Քըրք Քըրքորեան, Ալեքս Մանուկեան, Պօղոս Նուպար եւ Գալուստ Կիւլպէնկեան: Վերջին տարիներուն, «համաշխարհային հայե